Wydanie ruchomości

Wydanie ruchomości

Wierzyciel powinien wskazać komornikowi, w którym miejscu rzecz się znajduje, jeżeli jednak
wierzyciel nie zna miejsca położenia rzeczy, komornik może:

 • wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień – jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu
  przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie
  wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik wzywa dłużnika
  do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia
  egzekucji (art. 801 k.p.c.). Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem
  odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do
  złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie
  fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel
  może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 8011p.c.).
 • lub poszukiwać majątku dłużnika na wniosek dłużnika i za wynagrodzeniem – jeżeli w drodze czynności przewidzianych w art. 801 nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (art. 8012p.c.).

Wydanie rzeczy ruchomej – jak wygląda
egzekucja
Komornik przystępuje do egzekucji wydania rzeczy ruchomej na zasadach określonych w przepisie art.
805 § 1 i 2 k.p.c. – przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o
wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z
pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o
nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu
wykonawczego.
Wydanie wierzycielowi odebranej dłużnikowi rzeczy możliwe jest jeżeli przy odebraniu wierzyciel jest
obecny.
Wierzyciel, który nie jest obecny przy odebraniu, i nie wskazał w jaki sposób komornik ma postąpić z
rzeczą, powinien odebrać rzecz niezwłocznie po otrzymaniu od komornika wezwania do jej odbioru.
Jednakże jeżeli wierzyciel żąda, aby odebranie rzeczy odbyło się w jego obecności, komornik
zawiadomi go o terminie odebrania, a w razie niestawiennictwa wierzyciela nie przystąpi do wykonania
(art. 1044 k.p.c.).
Gdy ruchomość znajduje w się w posiadaniu osoby trzeciej, jej odebranie może nastąpić tylko za zgodą
tej osoby. Jeżeli rzecz należąca do dłużnika znajduje się we władaniu osoby trzeciej, która nie zgadza
się na jej wydanie, komornik zajmie roszczenie dłużnika o wydanie rzeczy (art. 1043 k.p.c.).
Odebranie rzeczy możliwe będzie dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego
przeciwko osobie, w posiadaniu której rzecz się znajduje.
Z chwilą dobrowolnego wydania rzeczy komornikowi lub odebrania jej przez komornika, dłużnik
przestaje odpowiadać za utratę rzeczy lub za pogorszenie się rzeczy.
Natomiast, jeżeli komornik nie znalazł u dłużnika rzeczy lub dokumentu, które mają być odebrane, sąd
na wniosek wierzyciela nakaże dłużnikowi, aby wyjawił, gdzie one się znajdują, i aby złożył
przyrzeczenie, że jego oświadczenia są zgodne z prawdą (art. 1045 k.p.c.).

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego o wydanie rzeczy powoduje, że rzecz nie może być
wydana wierzycielowi a powinna zostać złożona do depozytu sądowego albo oddana na przechowanie
osobie trzeciej ( art. 1042 k.p.c.).