Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń.

Postępowanie zabezpieczające to zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały
jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.
Komornik dokonuje zabezpieczenia na podstawie postanowienia sądu, w sposób, który jest w nim określony
zgodnie z dyspozycją sądu lub Ana podstawie nakazu zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym zgodnie z
trescia art. 492 kpc.
Wniosek o zabezpieczenie składa uprawniony w trakcie trwania sporu sądowego.
Uprawniony po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jak również posiadając stosowne
postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia może niezwłocznie złożyć wniosek do komornika o wykonanie
zabezpieczenia (art. 492 k.p.c.) co oznacza, że bez konieczności uzyskiwania klauzuli wykonalności, a więc
przy znacznej oszczędności czasu, uprawniony może uzyskać zabezpieczenie jego wierzytelności.
Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za
pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego.
Koszt: opłata za przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego wynosi 5% wartości roszczenia, które
podlega zabezpieczeniu (nie mniej jednak niż 150,00 zł i nie więcej niż 50 000,00 zł) + w zależności od
konkretnej sprawy niezbędne wydatki gotówkowe w postaci kosztów dojazdu poza miejscowość będącą
siedzibą komornika oraz koszty doręczenia korespondencji.